Friesian Mares

Yfke fan Fjildsicht, Model

Friesian Mare
Sire: Harmen 424, Sport
Dam: Edou fan Fjildsicht
Dam Sire: Nanno 372
Breeder: W. Wijbenga
Foaled: May 4, 2007
Color: Black
Registry: FHANA
Type: Dressage, Broodmare, Breeding, Breed Shows, Keurings

Yfke fan Fjildsicht is negative for hydrocephalus.

Achievements

Champion of the Day, Champion Mare, 1st Premie, FHANA keuring, 2018

Dressage at Devon, 4 YO & Older Broodmares, 1st place, 80.6%, 2017

Dressage at Devon, Friesian breed class, 1st place, 77.82%, 2017

Dressage at Devon, Friesian breed class, 1st place, 73.06%, 2016

Champion of the Day, Champion Mare, 1st premie & Model Predicate, FHANA keuring, 2015

Champion of the Day, IBOP Champion, North American IBOP Champion, Dressage IBOP score of 85%, 1st premie & Crown Predicate, FHANA keuring, 2013

Dressage at Devon, Friesian breed class, 2nd place, 78.2%, 2011

1st Premie, KFPS keuring, 2010

1st Premie, KFPS keuring, 2009

Dam of

Galaxy ISF
2nd Premie, FHANA keuring, 2018

Delphina ISF
Champion Filly, 1st Premie, FHANA keuring, 2017
Dressage at Devon, Friesian breed class, 2nd place, 76.6%, 2017

Atticus ISF
1st Premie, FHANA keuring, 2016

Trinity ISF
Champion Filly, Foal Champion, 1st Premie, FHANA keuring, 2014

Pirate ISF
2nd Premie, FHANA keuring, 2013

Miranda ISF
2nd Premie, FHANA keuring, 2012

Jewel ISF
2nd Premie, FHANA keuring, 2011

Bloodlines

Bloodlines Details

  • Harmen 424, Sport  
   • Teunis 332, Sport, Pref  
    • Gerlof 294 
    • Gertruda, Star, Pref  
   • Jildau, Star, Pref  
    • Oege 267, Pref  
    • Pierkje, Star, Pref*7  
  Yfke fan Fjildsicht, Model  
  • Edou fan Fjildsicht, Star  
   • Nanno 372 
    • Djurre 284, Pref  
    • Pronkje, Star, Pref*8  
   • Hadewich fan Fjildsicht, Star, Pref  
    • Jurjen 303 
    • Teatske fan Fjildsicht, Star, Pref*4